Duik de geschiedenis in

Hollandse Waterlinies

Sinds juli 2021 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie toegevoegd aan de Stelling van Amsterdam en samen is het nu één UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Het gebied van het Werelderfgoed (de property) is groot en loopt door vijf provincies. De provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant zijn gezamenlijk Siteholder en daarmee verantwoordelijk voor het beschermen en uitdragen van dit unieke gebied. 

 

Organisatie Hollandse Waterlinies

De bestuurlijke en ambtelijke samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Samen zijn zij de Siteholder. De samenwerking is gericht op het beschermen, beheren en uitdragen van de Werelderfgoedwaarde.

Lees meer over de organisatie van de Hollandse Waterlinies
Een schematische weergave van de verschillende onderdelen van het gemeenschappelijk orgaan voor de Hollandse Waterlinies

Bescherming Hollandse Waterlinies

De Siteholder is verantwoordelijk voor  de bescherming van het Werelderfgoed en het behoud van de Outstanding Universal Value. Bescherming is complex, want het werelderfgoed is groot, de ruimtelijke druk is hoog en alle belangen vereisen een zorgvuldige afweging. En wat bescherm je nu precies, dat is best ingewikkeld omdat het niet alleen gaat om monumentale gebouwen en objecten, maar ook om landschappen en abstracte begrippen als kernkwaliteiten en visuele werking. De Siteholder heeft hierin een kennisdelende en bewakende rol.

Lees meer over de bescherming van de Hollandse Waterlinies
Een filmstill uit een video over bescherming van de Hollandse Waterlinies waarin aandacht en maatwerk centraal staan.

Uitdragen Hollandse Waterlinies

De Siteholder is verantwoordelijk voor het uitdragen van het verhaal van de Hollandse Waterlinies zodat het verhaal doorgegeven wordt aan de volgende generaties. Dit doet de siteholder samen met vele andere partners. De siteholder heeft hierin een faciliterende, stimulerende, bewakende en kennis delende rol.

Lees meer over het uitdragen van de Hollandse Waterlinies
Afbeelding over de rol van de siteholder met betrekking tot Uitdragen. Het gaat om het stimuleren, faciliteren, bewaken en kennisdelen van informatie over het werelderfgoed.

UNESCO taken Hollandse Waterlinies

De Hollandse Waterlinies zijn UNESCO Werelderfgoed omdat ze uniek en van een uitzonderlijke universele waarde zijn, de Outstanding Universal Value (OUV). Het hebben van de UNESCO status brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee.

Lees meer over de UNESCO taken van de Hollandse Waterlinies
Het logo van UNESCO, de organisatie die het predikaat werelderfgoed uitgeeft en zich inspant voor de bescherming en het uitdragen van deze werelderfgoederen.