Vaarrondje rond Krommeniedijk - Uitgeest

(9.0 km)
Uitgeest

  • Download GPX

Rond het jaar 1100 vormde zich op deze plek een verbinding tussen de noordelijk gelegen veenstroom de Schermer en de Wijckermeer, een uitloper van het IJ. Het zo ontstane water kreeg de naam de ‘Cromme IJe’. Dit water was lange tijd de belangrijkste vaarroute tussen de stad Alkmaar en steden als Haarlem, Leiden, Gouda en Amsterdam. Aanleg van dammen, aanvankelijk nog met schutsluis, maar later geheel gesloten, maakte een einde aan de functie als vaarroute.

Tegenwoordig maakt de Crommenije onderdeel uit van een omvangrijk natuurgebied. Op de westoevers vindt verlanding plaats. Daardoor ontstaat een opeenvolging van vegetatietypen met een rijke schakering aan plantengroei met zeldzame soorten als veenmos, rietorchis en het vleesetende zonnedauw. De opeenvolging eindigt in moerasbos dat op veel plaatsen langs de westoever wordt aangetroffen. Rietkragen en bosjes bieden een schuilplaats aan vogels en insecten.

Het di…

Rond het jaar 1100 vormde zich op deze plek een verbinding tussen de noordelijk gelegen veenstroom de Schermer en de Wijckermeer, een uitloper van het IJ. Het zo ontstane water kreeg de naam de ‘Cromme IJe’. Dit water was lange tijd de belangrijkste vaarroute tussen de stad Alkmaar en steden als Haarlem, Leiden, Gouda en Amsterdam. Aanleg van dammen, aanvankelijk nog met schutsluis, maar later geheel gesloten, maakte een einde aan de functie als vaarroute.

Tegenwoordig maakt de Crommenije onderdeel uit van een omvangrijk natuurgebied. Op de westoevers vindt verlanding plaats. Daardoor ontstaat een opeenvolging van vegetatietypen met een rijke schakering aan plantengroei met zeldzame soorten als veenmos, rietorchis en het vleesetende zonnedauw. De opeenvolging eindigt in moerasbos dat op veel plaatsen langs de westoever wordt aangetroffen. Rietkragen en bosjes bieden een schuilplaats aan vogels en insecten.

Het dijkje langs de kanoroute is een z.g. inundatiekade. Het werd rond 1900 aangelegd als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Ten tijde van oorlog moesten de landerijen ten noorden hiervan onder water kunnen worden gezet (inundatie) met water uit het Alkmaardermeer.

In vredestijd moesten boeren uit Krommenie met hun schuiten de landerijen ten noorden van Krommeniedijk kunnen bereiken. Daarom werd in de inundatiekade een onderbreking aangebracht, een z.g. doorvaartbeschoeiing. In vredestijd was deze open. Bij inundatie werden aan weerszijden schotten aangebracht. De tussenruimte werd opgevuld met zand.

Fort bij Krommeniedijk en steunbatterij

Het fort en de omliggende weilanden zijn vanaf de Lagendijk goed te overzien. Het fort bewaakte de Lagendijk richting Uitgeest. Op het erf aan de overkant bevindt zich nauwelijks zichtbaar een steunbatterij. De losse kanonnen die daarbij konden worden opgesteld, beschoten de Crommenije.

De huidige functie van de omgeving van het Fort bij Krommeniedijk is die van weidevogelleefgebied. Het gebied rond het fort wordt in het vroege voorjaar voor een deel onder water gezet. Zo'n plas-dras gebied is vooral aantrekkelijk voor allerlei soorten watervogels Er zijn grote groepen goudplevieren, kieviten, grutto’s, eenden en ganzen te zien. Het fort en omgeving kent een zeer goed ontwikkelde vogelbroedgemeenschap en verschillende bijzondere planten- en insectensoorten.

Fort bij Krommeniedijk is zeker een bezoek waard, voor openingstijden: kijk op

op de website www.fortbijkrommeniedijk.nl.

Dit ga je zien

Startpunt: Lagendijk
1911 Uitgeest
1

Fort K'ijk (Fort bij Krommeniedijk)

Fort K'ijk
Lagendijk 22
1911 MT Uitgeest
Fort K'ijk (Fort bij Krommeniedijk)
2

Nevenbatterij bij Fort bij Krommeniedijk

Nevenbatterij Fort bij Krommeniedijk
Lagendijk 189
Uitgeest
Nevenbatterij bij Fort bij Krommeniedijk
Eindpunt: Lagendijk
1911 Uitgeest